Opleiding Cardiologie Regio West

HagaZiekenhuis

Opleider: Dr. J.W.J. Vriend, cardioloog

Plaatsvervangend opleider: Dr. H. Ramanna, cardioloog-elektrofysioloog

Contactgegevens

HagaZiekenhuis
Hart/Long Centrum
Route A0.5, kamer U0.30

Mevr. C.M. Ali-Pahladsingh, Opleidingssecretaresse
E-mail: m.pahladsingh@hagaziekenhuis.nl
Telefoon: + 31 (0)70 210 41 15

Afdeling cardiologie

Onze Cardiologie afdeling heeft de beschikking over: 9 CCU- en 4 observatoriumbedden, 24 verpleegafdelingsbedden, een Cardiolounge met 10 bedden voor dagbehandeling en een Eerste Hart Hulp met 8 bedden. Jaarlijks worden er 40.000 polikliniekbezoeken, 7500 Spoedeisende Hulp bezoeken geregistreerd. Gemiddeld worden er jaarlijks 600 openhart-operaties, 100 percutane aortaklepimplantaties, 1500 PCI’s, 450 ablaties, 250 ICD-implantaties en -vervangingen, 200 pacemakerimplantaties en -vervangingen en 100 loop recorder implantaties uitgevoerd.

De afdeling Cardiologie biedt een breed spectrum aan cardiologische zorg in de regio. De speerpunten hierbij zijn:

 • Acute zorg waaronder opvang reanimaties
 • Elektrofysiologie waaronder ablaties in een MRI-omgeving (als eerste in de Benelux)
 • Interventiecardiologie waaronder percutane klepingrepen
 • Beeldvorming met bijzondere expertise in cardiale MRI en beeldvorming bij endocarditis-patiënten
 • Hartfalen
 • Pulmonale hypertensie

Er is een grote diversiteit aan medewerkers op onze afdeling, wat een aangenaam dynamische werkomgeving geeft:  Allied Professionals (waarvan enkele in opleiding), verpleegkundig specialisten (waarvan enkele in opleiding), hartfalenverpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers,  vakgroepondersteuners,  verpleegkundigen en de artsen.  Prettige, respectvolle communicatie en intensieve, kwalitatief hoogstaande samenwerking worden door iedereen in de organisatie als belangrijke kernwaarden beschouwd en ervaren.

Vakgroep Cardiologie

De vakgroep Cardiologie van het HagaZiekenhuis bestaat uit 13 cardiologen, alle met één of meerdere aandachtsgebieden. Verder volgen drie cardiologen een fellowship: Elektrofysiologie, Interventiecardiologie en Imaging. Een additionele zes cardiologen werken in parttime-verband en doen verrichtingen op de Katheterisatiekamers (device-implantaties, PCI’s) en Imagingafdeling.

Vakgroepleden HagaZiekenhuis:
Dr. M. Bax, interventiecardioloog, medisch manager Hart/Long Centrum
Dr. I.A.C. van der Bilt, beeldvormend cardioloog
Dr. G.B. Bleeker, interventiecardioloog
Dr. C.J.W. Borleffs, algemeen cardioloog/devices/hartfalen
Dr. V.J.H.M. van Driel, cardioloog-elektrofysiolog
A.P. Haasdijk, interventiecardioloog
Dr. J.F. van der Heijden, cardioloog-elektrofysioloog
Dr. H. Ramanna, cardioloog-elektrofysioloog/devices/waarnemend opleider
R.M. Robles de Medina, algemeen cardioloog/devices
C.E. Schotborgh, interventiecardioloog
Dr. S. Somi, interventiecardioloog
Dr. W. Tanis, beeldvormend cardioloog
Dr. J.W.J. Vriend, algemeen cardioloog/ACHD/pulmonale hypertensie/opleider

Opleiding Cardiologie HagaZiekenhuis

Onze afdeling Cardiologie beschikt sinds 2012 over een volledige opleidingserkenning. De afgelopen jaren zijn er telkens 4 opleidingsplaatsen per jaar aan de afdeling toegekend. Op de afdeling zijn gemiddeld 22 arts-assistenten werkzaam, van wie gemiddeld 8-10 als AIOS.

Binnen de opleidingsregio (OOR) Leiden-Den Haag werkt de afdeling Cardiologie samen met de B-klinieken: Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp, Haaglanden Medisch Centrum te Den Haag, Groene Hartziekenhuis te Gouda, Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. Ook bestaat er een nauwe samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum op het gebied van zowel opleiding als patiëntenzorg.

Wat het HagaZiekenhuis als opleidingskliniek bijzonder maakt, is de zeer grote verscheidenheid aan patiënten en ziektebeelden waarmee de arts-assistent in aanraking komt. In combinatie met een groot patiëntenvolume maakt dat zeer nuttige ervaring en routine opgedaan kunnen worden voor een toekomst in eigenlijk allerlei centra als cardioloog. De aanwezigheid van een uitmuntende afdeling cardiale beeldvorming (waaronder een eigen MRI-scanner), een sterk expanderende afdeling elektrofysiologie en een nauwe samenwerking met de afdelingen Cardiochirurgie, Longgeneeskunde, Reumatologie, Hematologie en Radiologie maken de opleiding leuk en uitdagend. Daarnaast werkt het Hartcentrum intensief samen met drie strategische, industriële partners (Siemens, St. Jude Medical en Medtronic) op het gebied van onderzoek en technische ontwikkeling.

De sfeer in het HagaZiekenhuis kenmerkt zich door een non-hiërarchische structuur. De onderlinge communicatie en samenwerking zijn zonder drempels. De arts-assistent is in alle facetten onderdeel van ons team.

Competentiegericht opleiden

 De Nederlandse specialistische opleiding is gericht op het bereiken van zorgvuldig geformuleerde eindtermen voor iedere opleiding. Deze eindtermen zijn gedeeltelijk specialismengebonden, maar in belangrijke mate ook algemeen geldig. Er zijn generale competenties opgesteld voor alle opleidingen, geformuleerd als algemene competenties die de bekwaamheid van de Nederlandse specialist beschrijven.

 Men kent een zevental competentiegebieden:

 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerking
 4. Kennis en wetenschap
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit

 Competentiegebieden cardiologie

Deze competentiegebieden komen in belangrijke mate overeen met de CanMEDS 2000 roles, waarin de functie van de specialist telkens is weergegeven als rol: (1) Medical Expert / Clinical Decision Maker, (2) Communicator, (3) Collaborator, (4) Scholar, (5) Health Advocate, (6) Manager en (7) Professional.

Met de term competentie wordt gedoeld op een gedragsrepertoire waaruit blijkt dat men toegerust is voor de praktijk of een onderdeel daarvan. Competenties zijn contextgebonden en ondeelbaar, dat wil zeggen clusters van vaardigheden, kennis, attituden, eigenschappen en inzichten. Ze zijn verbonden met activiteiten of taken. Ze zijn veranderlijk in de tijd en dus wel leerbaar.

Labelen van de opleiding op basis van de 7 competentiegebieden:

1. Medisch handelen

 • Anamnese, diagnostiek (incl. praktische vaardigheden), onderzoek, behandeling, secundaire preventie (voorkomen dat de ziekte verergert), medische keuringen, palliatieve zorg, euthanasie, orgaandonatie
 • Standaarden, richtlijnen, protocollen
 • Kwaliteitsindicatoren
 • Onderscheid hoofd- en bijzaken

2. Communicatie

 • Helder overbrengen van informatie
 • Structureren van het consult en van gesprekken
 • Gesprekstraining (actief luisteren, samenvatten, non-verbale communicatie)

3. Samenwerking

 • Adequaat verwijzen, overdragen van informatie, leveren en vragen van intercollegiaal consult
 • Effectief omgaan met collega’s, geven en ontvangen van feedback, conflicthantering
 • Initiëren, implementeren en evalueren van taakdelegatie, taakherschikking, intercollegiale samenwerking, interdisciplinaire samenwerking, transmurale samenwerking

4. Organisatie

 • Werkindeling, planning en afhandeling
 • Adequaat time-management

5. Maatschappelijk handelen en preventie

 • Primaire preventie (voorkomen van de ziekte), epidemiologie en public health
 • Kennis van maatschappelijke hulpverleningsinstanties en patiëntenverenigingen
 • Inzicht in eigen maatschappelijke rol en betekenis

6. Kennis en wetenschap

 • Effectief betrouwbare informatie kunnen vergaren
 • Effectief kennis kunnen inzetten ten behoeve van zorgvragen
 • Gericht informatie kunnen zoeken (handboeken, bibliotheken, PubMed)
 • Kunnen beoordelen van de wetenschappelijke kwaliteit (evidence) van medische informatie
 • Kennis van wet- en regelgeving

7. Professionaliteit en kwaliteit

 • Bevordering en borging van kwaliteit van de beroepsuitoefening (evaluatie- en beoordelingsgesprekken, KPB, portfolio, veiligheidssysteem)
 • Persoonlijke ontwikkeling (loopbaan, balans tussen werk en privé, timemanagement, professionele distantie, omgaan met eigen emoties)
 • Beroepsethiek (gedragscode van beroepsgroep, beroepsgeheim, omgaan met normen en waarden uit andere culturen, ethische dilemma’s)

Algemeen weekprogramma en onderwijsschema

Maandag

 

 

 

08.00

10.30

16.30

17.00

Overdracht

Hartteambespreking

Overdracht

Elk kwartaal CAT-avond met 2 sprekers

6.14

6.14

6.14

6.14

Dinsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00

 

 

 

 

10.30

12.15

15.30

16.30

Overdracht en aansluitend alternerend:

Poli-bespreking

Researchbespreking

Journal Club

Farmacologie-onderwijs

Hartteam- / Kleppenteambespreking

Systeemziektenoverleg

Cardiologie-Radiologiebespreking

Overdracht

6.14

 

 

 

 

6.14

Grote zaal B1.2

6.14

6.14

 Woensdag

 

 

 

 

 

 

08.00

 

 

 

10.30

16.30

17.15

Overdracht en aansluitend alternerend:

Complicatiebespreking

PA/Necrologiebespreking

Casusbespreking

Hartteambespreking

Overdracht

High Risk bespreking

6.14

 

 

 

6.14

6.14

6.14

 Donderdag

 

 

 

08.00

10.30

14.00

16.30

Ritmebespreking met aansluitend overdracht

Hartteam- / Kleppenbespreking

ESC-Guidelines onderwijs

Overdracht

6.14

6.14

6.14

6.14

 Vrijdag

 

 

 

 

08.00

10.30

12.30

15.00

16.30

 Overdracht met aansluitend referaat

Hartteambespreking

Pulmonale hypertensie bespreking

Endocarditisbespreking

Overdracht

6.14

6.14

6.14

6.14

6.14

Wekelijks vindt er Top Down onderwijs plaats door een cardioloog over een specifiek onderwerp aan de hand van het ESC Textbook of Cardiovascular Medicine. De dagen en tijdstippen waarop dit plaatsvindt zijn variabel, maar worden ruimschoots van tevoren door de opleidngssecretaresse via agenda’s en mail gecommuniceerd.

Onderwijs

Als concrete onderwijsmomenten kent de afdeling Cardiologie de overdracht, de referaten, het Top Down onderwijs, het ESC guidelines onderwijs, het klinisch onderwijs, de ritmebespreking, patiëntenbespreking, poli-bespreking, Hartteam- en kleppenbespreking, de grote visite, PA/necrologiebespreking en complicatiebespreking (zie Weekschema hierboven). Wekelijks wordt er door de opleidingssecretaresse een onderwijsschema van die week naar alle arts-assistenten gemaild, hetgeen ook in hun agenda’s terecht komt.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot discipline overstijgend onderwijs (DOO) vanuit de Boerhaave Nascholing van het Leids Universitair Medisch Centrum. Deze cursussen zijn met name ondersteunend aan de ontwikkeling van de algemene competenties en lokaal discipline overstijgend onderwijs (DOO) georganiseerd door het HagaZiekenhuis. De AIOS zijn verplicht en worden in de gelegenheid gesteld om aan het DOO deel te nemen.

Voorts volgt de AIOS het Landelijk Cursorisch Onderwijs zoals vermeld in het NVVC Opleidingsplan 2018, paragraaf 4.1.

Verplichte literatuur zoals het ESC Textbook of Cardiovascular Medicine en andere boeken ten behoeve van de opleiding worden vergoed. Bijzondere verzoeken als het volgen van cursussen (bijvoorbeeld ter verkrijging van certificaten Echocardiografie, MRI, CT, devices worden na overleg met de opleider eveneens vergoed.

Stages

Aandachtsjaar
HagaZiekenhuis
Fellowship
HagaZiekenhuis
Stage beeldvorming II
HagaZiekenhuis
Stage cardiochirurgie
HagaZiekenhuis
Stage CCU/EHH
HagaZiekenhuis
Stage consulten
HagaZiekenhuis
Stage hartkatheterisatie
HagaZiekenhuis
Stage polikliniek
HagaZiekenhuis
Stage verpleegafdeling
HagaZiekenhuis