Opleiding Cardiologie Regio West

Stage CCU / Short-stay

Stage GHZ
Duur: (tot) 3 maanden
Stagehouder: Dr. R. Alizadeh Dehnavi (plaats vervangend opleider)

Inhoud van de stage

Tijdens deze stage is de AIOS werkzaam op de afdeling CCU / Short-stay. De AIOS houdt zich bezig met evaluatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten. Hij/zij leert omgaan met acute en/of instabiele cardiale aandoeningen (meer dan bij de stage verpleegafdeling).

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:
Start stage: 2
Halverwege opleiding: 3
Einde stage: 3-4 (4 bij start verdiepingsfase)
Eind opleiding: 5

Leerdoelen

Leerdoelen specifiek ten aanzien van CCU

1. Ten aanzien van kennis

a) De AIOS beschikt over een breedspectrum aan kennis van acute, instabiele en levensbedreigende cardiale ziektebeelden.

b) De AIOS beschikt over kennis van niet-cardiale co-morbiditeit, die van invloed kan zijn op het voeren van beleid en vraagt zo nodig een andere specialisme in consult.

c) De AIOS beschikt over kennis om situaties die spoed vereisen te herkennen en kan systematische opvang organiseren van acute (instabiele) patient.

2. Ten aanzien van vaardigheden

a) De AIOS is in staat om tijdig tot een diagnose/beleid te komen na adequate interpretatie van klinische informatie en aanvullende diagnostiek.

b) De AIOS is in staat om belangrijk klinische veranderingen (EHH/CCU) te herkennen.

c) De AIOS is instaat om adequaat diagnostisch- en behandelplan op te start die aansluit op vervolgopname op verpleegafdeling.

d) De AIOS is technisch vaardig in: plaatsen arterielijn / centrale lijn / tijdelijke pacemakerdraad (facultatief) / extern pacen (facultatief) / drempelen pacemaker / cardioversie / defibrillatie / reanimatie / vasopressie / inotropica / NIV / mechanische hemodynamische ondersteuning.

3. Ten aanzien van houding/gedrag

a) De AIOS vraagt tijdig andere medische specialisten in consult.

b) De AIOS neemt adviezen van verpleging, supervisor resp. consulent(en) op in het eigen diagnostisch en therapeutisch handelen.

c) De AIOS werkt effectief, doelmatig en nauwkeurig in een leidinggevende rol binnen het medisch team van verpleegkundigen, paramedici en andere specialisten.

d) De AIOS communiceert adequaat met patiënt (en familie) inclusief (eventuele) behandelbeperkingen, ethische en juridische dillemma’s volgens WGBO.

e) De AIOS handelt patiëntenzorgtaken en administratie tijdig af conform lokaal vigerende afspraken.

f) De AIOS kan de toegewezen taken in redelijkheid uitvoeren binnen de wettelijk toegestane arbeidsduur.

g) De AIOS kent eigen beperkingen en heeft een juist inschattingsvermogen om supervisie te vragen indien nodig.

h) De AIOS registreert incidenten en complicaties, vraagt terugkoppeling.

 Zie tevens leerdoelen stage verpleegafdeling

Toetsinstrumenten

Zie stage verpleegafdeling

Met een bekwaamverklaring van deze EPA mag de AIOS zelfstandig EHH en CCU doen met supervisie op afstand.

Aanbevolen literatuur

 Zie stage verpleegafdeling