Opleiding Cardiologie Regio West

Stage verpleegafdeling

Stage GHZ
Duur: (tot) 3 maanden.
Stagehouder: Dr. M.W.J. van Hessen

Inhoud van de stage

Tijdens deze stage is de AIOS (eventueel samen met A(N)IOS interne geneeskunde) werkzaam op de verpleegafdeling cardiologie. De verpleegafdeling is een afdeling met een hoge productie en samenwerking met de verpleegkundigen, collega-specialisten en andere bij de zorg betrokken professionals. De AIOS houdt zich bezig met evaluatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een (niet acute) cardiale aandoening.

Supervisie van de afdeling betreft één van de twee aangewezen kliniek-cardiologen

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:
Halverwege stage startniveau: 2
Halverwege opleiding: 3
Einde stage: 3-4
Eind opleiding: 5

Leerdoelen

De AIOS dient zich minimaal de volgende competenties eigen te maken:

1. Ten aanzien van kennis (diagnostiek):

a) De AIOS kan op grond van een synthese van alle bevindingen een werkdiagnose, differentiële diagnose en probleemlijst op te stellen.

b) De AIOS kan op grond van gebruikelijke diagnostische testen (zoals routine bloed- urine uitslagen, ECG, radiologie, echocardiografie, ergometrie) klinische besluiten baseren.

c) De AIOS kan belangrijke veranderingen in lichamelijk onderzoek tijdens het beloop van een opname opsporen.

d) de AIOS kan situaties die spoed vereisen herkennen.

2. Ten aanzien van vaardigheden:

a) De AIOS is in staat om (complexe) cardiovasculaire ziekteproblematiek te behandelen, met inachtneming van de (inter)nationale en/of (loco)regionale richtlijnen.

b) De AIOS kan effectief en adequaat patiënten visites voorbereiden, uitvoeren en uitwerken.

c) De AIOS geeft heldere, structurele informatie aan patiënt en betrekt patiënt in besluitvorming

d) De AIOS houdt rekening met karakteristieken en wensen van patiënt, voortvloeiende uit leeftijd, geslacht, etniciteit en culturele achtergrond.

e) De AIOS verzamelt gegevens van andere hulpverleners en familie waar nodig en maakt efficiënt en doelmatig gebruik van diverse informatiestromen, procedures en protocollen.

f) De AIOS is in staat bondig een cardiale patiënt te presenteren tijdens besprekingen.

g) De AIOS registreert incidenten en complicaties en vraagt terugkoppeling.

h) De AIOS is in staat een zinvolle en gerichte consultvraag te formuleren.

i) De AIOS is in staat om consulten te interpreteren en te vertalen in het werkplan.

j) De AIOS is in staat een bondige, complete en logische ontslagbrief te schrijven met begrijpelijke informatie naar de eerste lijn.

3. Ten aanzien van houding/gedrag:

a) De AIOS vraagt tijdig andere medische specialisten in consult.

b) De AIOS neemt adviezen van verpleging, supervisor resp. consulent(en) op in het eigen diagnostisch en therapeutisch handelen.

c) De AIOS werkt effectief, doelmatig en nauwkeurig in een leidinggevende rol binnen het medisch team van verpleegkundigen, paramedici en andere specialisten.

d) De AIOS communiceert adequaat met patiënt (en familie) inclusief (eventuele) behandelbeperkingen, ethische en juridische dillemma’s volgens WGBO.

e) De AIOS handelt patiëntenzorgtaken en administratie tijdig af conform lokaal vigerende afspraken.

f) De AIOS kan de toegewezen taken in redelijkheid uitvoeren binnen de wettelijk toegestane arbeidsduur.

g) De AIOS kent eigen beperkingen en heeft een juist inschattingsvermogen om supervisie te vragen indien nodig.

h) De AIOS registreert incidenten en complicaties, vraagt terugkoppeling.

Toetsinstrumenten

1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog, o.a. met behulp van KPB's.

  • introductie-, tussen- en eindgesprek
  • KPB visite lopen, brief, organisatie, MDO (minstens 2)

2. Beoordeling van statusvoering en ontslagbrieven, aangevuld met specifieke bespreking hiervan

3.  Beoordeling van patiëntbesprekingen en presentaties.

4. Beoordeling van de (weekend) overdrachten.

5. Aanwezigheid patiëntbesprekingen.

Met een bekwaamverklaring mag de AIOS zelfstandig een cardiologie afdeling leiden en de afdelingswerkzaamheden verrichten met supervisie op afstand.

Portfolio (VREST)

- Introductie-, tussen- en eindgesprek
- KPB’s: minimaal 10 per jaar
- KPB: Visite lopen/brief/patiëntbespreking/organisatie/time-managment
- KPB Modelbrief, beoordeling overdracht/status: minimaal 3 per jaar
- 360 graden feedback (optioneel)

Aanbevolen literatuur

- ESC Textbook of cardiovascular Medicine & Core Curriculum for the General Cardiologist.
- Braunwald
- Medische richtlijnen/protocollen (GHZ, ESC, NVVC, AHA-ACC)