Opleiding Cardiologie Regio West

Verdiepingsstage algemene cardiologie

Stage LUMC
Duur: 12 maanden, 6e jaars AIOS (aandachtsjaar algemene cardiologie)
Stagehouder: Dr. S.L.M.A. (Saskia) Beeres
Supervisoren: Dr. S.L.M.A. Beeres en dr. M.L. Antoni.

Inhoud van de stage

Algemeen cardiologen vormen een grote groep binnen de Nederlandse cardiologen. Het differentiatiejaar algemene cardiologie heeft als doel de AIOS optimaal voor te bereiden op het functioneren als algemeen cardioloog in de dagelijkse praktijk. Om dit doel te bereiken heeft dit differentiatiejaar de volgende 4 onderdelen:

1) Supervisie van de cardiologische kliniek;
2) Aanvullende training in beeldvorming, device implantaties en/of hartkatheterisaties;
3) Algemene polikliniek;
4) Diensten.

De specifieke invulling wordt afgestemd op de wensen en vaardigheden van de betreffende AIOS.

Supervisie van de cardiologische kliniek
De AIOS wordt specifiek getraind in het verkrijgen van overzicht in het patiënten aanbod en -bestand op de CCU, EHH, SEH en verpleegafdeling. Het streven is om uiteindelijk zelfstandig het medische beleid te kunnen bepalen en de logistiek en efficiënte bezetting van de bedden te organiseren. Om dit doel te bereiken zal de AIOS de eerste supervisor zijn van de arts-assistenten (AIOS in opleidingsjaar 1-4 en ANIOS) en verpleegkundig specialisten die werken in de kliniek en op de EHH/SEH. Het door het differentiatie-jaar AIOS bepaalde beleid wordt 2 maal per dag besproken met het hoofd kliniek (of diens plaatsvervanger) die eindverantwoordelijk is. Het medische beleid bij tertiair verwezen patiënten wordt ook overlegd met de betreffende specialist op dit gebied. Hiernaast zal 1 maal per week gedurende de grote visite het beleid worden besproken in aanwezigheid van de kliniek supervisoren en stafleden van het hartfalen team, het electrofysiologie/device team en het interventie team.

Aanvullende training in beeldvorming, device implantaties en/of hartkatheterisaties
Aan het begin van het differentiatiejaar zal samen met de stage supervisor afgesproken worden in welk(e) gebied(en) aanvullende training gevolgd wordt om een hoger bekwaamheidsniveau te behalen (d.w.z. TTE, TEE, CT, MRI, devices en/of diagnostische hartkatheterisatie op niveau 4). Meer concreet betekent dit dat de AIOS gedurende deze 12 maanden de gelegenheid krijgt om zich verder te bekwamen in onderdelen van de nietinvasieve beeldvorming, device-implantaties en/of diagnostische hartkatheterisaties. De praktische invulling vindt in overleg met de stage supervisor plaats.

Algemene polikliniek
Gedurende de gehele 12 maanden zal gemiddeld 1 dagdeel per week algemene polikliniek worden gedaan. De AIOS zal een vaste lijnpolikliniek doen zodat nieuwe en bestaande patiënten vervolgd kunnen worden en de AIOS het effect van het ingezette beleid zelf kan evalueren. De supervisie van deze polikliniek wordt door een vaste supervisor gedaan.

Diensten
De AIOS zal maximaal 25% van de werktijd besteden aan diensten.

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:

EPA EHH CCU
– Start stage: niveau 4
– Halverwege stage: niveau 4
– Einde stage: 5
– Einde opleiding: 5

EPA Diensten
– Start stage: niveau 3
– Halverwege stage: niveau 4
– Einde stage: 5
– Einde opleiding: 5

EPA Poliklinisch werken
– Start stage: niveau 4
– Halverwege stage: niveau 4
– Einde stage: 5
– Einde opleiding: 5

OSATS:

Advanced life support
– Start stage: niveau 4
– Einde stage: niveau 5

Cardioversie
– Start stage: niveau 4
– Einde stage: niveau 5
– Overige OSATS afhankelijk van keuze aanvullende training in beeldvorming, device implantatie en/of hartkatheterisatie

Weekprogramma

Dagelijks

 • 08.15 – 8.30 uur: ochtendoverdracht gevolgd door onderwijs op vaste dagen.
 • 09.00 uur: stip overleg met CCU en afdeling over planning van ontslagen/opnames en voorlopige ontslagdatum bij alle patiënten.
 • 11.00 uur: supervisie CCU en/of afdeling met aansluitend nabespreken stagesupervisor/hoofd kliniek.
 • 16.00 uur: nabespreken beleid met stagesupervisor.
 • 17.00 – 17.30 uur: bijwonen avondoverdracht.
 • 08.15 – 18.00 uur: supervisie AIOS of ANIOS bij presentatie patiënten op SEH/EHH.

Wekelijks

 • Grote visite: maandag 13.00 – 15.00 uur.
 • Cardio-chirurgische bespreking: maandag 16.30 – 17.30 uur. Tijdens deze bespreking zal de AIOS de patiënten bespreken die voor chirurgie in aanmerking komen. Het voorzitterschap van deze bespreking rouleert tussen de AIOS in verdiepingsjaar algemene cardiologie, AIOS in verdiepingsjaar imaging en hartfalen fellow.
 • Lijnpolikliniek dagdeel.
 • Aanvullende indeling afhankelijk van keuze voor beeldvorming, device implantaties en/of hartkatheterisaties.

Periodiek

 • Refereerbijeenkomsten

Leerdoelen

Tijdens de supervisie van de cardiologische kliniek wordt in aanvulling hierop de AIOS getraind in de volgende competenties:

1. Ten aanzien van medisch handelen

a) De AIOS is in staat om het medisch beleid te bepalen bij patiënten die op de CCU, verpleegafdeling, EHH en SEH primair gezien zijn door een minder ervaren AIOS of ANIOS. De AIOS detecteert hierbij kennislacunes bij de minder ervaren AIOS/ANIOS, stemt de wijze van supervisie geven af op het EPA niveau van de
AIOS/ANIOS en draagt de benodigde kennis aan hen over.

b) De AIOS kan multidisciplinaire besprekingen aangaande de opgenomen patiënten voorzitten, aangeven wat de verschillende behandelopties zijn en de voor/nadelen schetsen van de verschillende cardiologische opties.

2. Ten aanzien van communicatie

a) De AIOS is in staat om aan de patiënt en diens familie op begrijpelijke wijze het verloop van de opname en het verdere behandelplan te
bespreken.

b) De AIOS is in staat om minder ervaren AIOS en ANIOS feedback te geven over hun functioneren in de cardiologische kliniek.

3. Ten aanzien van organisatie

a) De AIOS overziet de bezetting en planning op de Hartbewaking en verpleegafdeling en kan helpen om deze effectief en doelmatig bij te
sturen. Tijdens de (in overleg met de stage supervisor) gekozen aanvullende training in een van de deelgebieden beeldvorming, device implantaties of hartkatheterisatie kan de AIOS bekwaamheidsniveau 4 behalen voor de bijbehorende verrichtingen.

Toetsinstrumenten

Gedurende het differentiatiejaar algemene cardiologie vindt toetsing plaats via KPB’s en OSATS (verrichten echocardiogram, device implantaties en hartkatheterisaties). Tevens zal het ingezette medische beleid op de CCU, verpleegafdeling, SEH en EHH beoordeeld worden tijdens de dagelijkse besprekingen met het hoofd kliniek en de wekelijkse grote visite. Persoonlijke feedback wordt frequent gegeven en in ieder geval bij kritische gebeurtenissen of een incident. Mocht een AIOS specifieke interesse hebben in een van de verdiepingsgebieden dan wordt hij of zij in de gelegenheid gesteld een van de Europese examens te doen (bijv. het EACVI TTE en/of TEE examen, het ESC-HFA hartfalen examen of het EHRA pacemaker examen). Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld een
management cursus te volgen.

De toetsmomenten worden gedocumenteerd en bijgehouden door de AIOS in VREST.

Het minimaal aantal toetsdocumenten met betrekking tot deze module is:
– 2 x algemene KPB.
– 2 x KPB briefbeoordeling/statusvoering.
– 1 x KPB referaat/voordracht.
– 1 x CAT.
– 1 x startgesprek, tussengesprek en eindgesprek met stage supervisor.

Aanbevolen literatuur

 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine (en andere tekstboeken).
 • Medische richtlijnen LUMC, NVVC, ESC, AHA-ACC.
 • Feigenbaum Echocardiography (of vergelijkbaar tekstboek).
 • Landelijk opleidingsplan cardiologie en specifiek besluit cardiologie.