Opleiding Cardiologie Regio West

Stage hartkatheterisatie

Deze module duurt volgens het landelijk opleidingsplan cardiologie in totaal 6 maanden en kan in de praktijk verdeeld worden over een aantal ziekenhuizen (niet noodzakelijkerwijs evenredig). De AIOS leert de technische vaardigheden die nodig zijn om een hartcatheterisatie uit te voeren. Daarnaast leert de AIOS samen te werken met andere betrokken professionals op het cathlab.

De afdeling Cardiologie van het LUMC beschikt over 5 moderne katheterisatie kamers waar jaarlijks meer dan 4500 pocedures worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er een aantal simulatoren aanwezig die toegepast worden bij de introductie voor de verschillende onderdelen.

In de gecombineerde opleiding zoals geboden door het LUMC en de betrokken B-klinieken kan de tijd doorgebracht op de hartkatheterisatiekamer (HCK) verdeeld worden over de twee instellingen afhankelijk van de toekomstige plannen en interesses van de AIOS. Bij specifieke interesse in de interventiecardiologie is het wenselijk een deel van de stage in een interventiecentrum te volgen.

Stage LUMC
Duur: 6 maanden
Stagehouder: Dr. F. (Frank) van der Kley

Inhoud van de stage

Tijdens deze stage zal de AIOS meedraaien in het dienstrooster en een poli dagdeel draaien. Een belangrijk doel van deze stage is ook dat de AIOS leert de werktijd goed in te delen. Daarnaast is een belangrijk doel het leren samenwerken met andere specialisten, verpleegkundigen, en andere bij de zorg betrokken professionals.

De volgende thema’s uit het landelijk opleidingsplan Cardiologie zullen aan bod komen:

I. Coronairlijden
1. Acute coronaire syndromen
2. Chronische ischemische ziekten
3. Risicofactoren (incl. hypertensie en diabetes mellitus)

V. Invasieve beeldvorming
1. Hartkatherisatie en angiografie

VII. Overige
1. Klepziekten
7. Harttumoren
8. Pericardziekten

 Weekprogramma

Dagelijks: 

 • Overdracht 08:15 - 08:30, gevolgd door onderwijs op vaste dagen.
 • Werkzaamheden katheterisatiekamer: planning; zie planbord. Indeling dag door supervisor.
 • Hartteam bespreking.

Vaste onderdelen:

 • Beoordelen resultaten katheterisatie gegevens samen met supervisor.

Wekelijks:

 • Groot team bespreking (met thoraxchirurgie): Maandag 16:30 - 17:30.
 • Klepbespreking: Woensdag 15:00. 
 • Optioneel Hartteam bespreking in het Alrijne Ziekenhuis: Vrijdagmiddag.

Periodiek: 

 • Klinische conferentie.
 • Refereeravonden.
 • Casusbespreking.

Leerdoelen

 De AIOS dient zich minimaal de volgende competenties eigen te maken:

1. Ten aanzien van medisch handelen:

a) De AIOS kent de indicaties voor hartkatheterisatie en (tijdelijke) pacemakerimplantatie, en kan die voor de individuele patiënt aangeven.

b) De AIOS kan de bevindingen bij hartkatheterisatie vertalen in therapeutische opties.

c) De AIOS doorziet de risico’s van de ingreep bij de individuele patiënt en weet die te minimaliseren.

d) De AIOS kent de mogelijke complicaties van de ingreep en weet die op te vangen c.q. te behandelen.

e) De AIOS verkrijgt door zelfstudie voldoende kennis van de anatomie, fysiologie, mogelijke technieken en uitvoering van de ingrepen (zie literatuurlijst).

f) De AIOS kan zelfstandig coronairangiografisch onderzoek uitvoeren (inclusief LV angiografie) via a. femoralis en a. radialis, zowel van natieve coronairvaten als van bypass grafts.

g) De AIOS kan zelfstandig Swan Ganz katheters inbrengen en drukmetingen uitvoeren.

2. Ten aanzien van communicatie:

a) De AIOS is in staat om aan de patiënt op begrijpelijke wijze de gang van zaken rondom de ingreep uit te leggen.

b) De AIOS is in staat om aan de patiënt op begrijpelijke wijze de bevindingen van de ingreep uit te leggen met inachtneming van de afspraken daaromtrent gemaakt met de behandelaar.

c) De AIOS kan de procedure en de bevindingen adequaat zowel schriftelijk als mondeling rapporteren aan de behandelaar.

 3. Ten aanzien van samenwerking:

a) De AIOS overlegt met de behandelaar omtrent eventuele specifieke wensen ten aanzien van de ingreep.

b) De AIOS is in staat een goede relatie te onderhouden met andere personen die bij de ingreep betrokken zijn, de diverse taken onderling goed te communiceren, en adequate instructies te verschaffen aan ondersteunend personeel.

c) De AIOS is op de hoogte van de op de afdeling voor paramedisch personeel bestaande protocollen en voorschriften. 

4. Ten aanzien van kennis en wetenschap:

a) De AIOS geeft blijk van het kritisch beschouwen van de medische informatie rondom een casus.

b) De AIOS kan aangeven welke discussiepunten er momenteel in de literatuur spelen rondom coronaire interventies.

5. Ten aanzien van maatschappelijk handelen:

a) De AIOS stelt zich op de hoogte van de kosten van de diverse binnen deze stage vallende procedures en gebruikte materialen.

b) De AIOS stelt zich op de hoogte van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het werken met röntgenapparatuur.

6. Ten aanzien van organisatie:

a) De AIOS overziet de planning op de HCK en kan helpen om deze effectief en doelmatig bijsturen.

7. Ten aanzien van professionaliteit:

a) De AIOS vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag.

b) De AIOS kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen.

 Toetsinstrumenten

KPB/ portfolio en toetsing via CVOI en /of regionaal. De algemeen cardioloog dient bekwaamheidsniveau 2B te hebben.

De toetsing van de binnen de stage te verkrijgen competenties omvat:

 1. directe beoordeling door de superviserend cardioloog, o.a. d.m.v. KPB’s en OSATS.
 2. beoordeling van verslaglegging van de ingrepen, aangevuld met specifieke bespreking hiervan, door de supervisor.

De toetsmomenten worden gedocumenteerd; bovendien wordt door de AIOS het aantal uitgevoerde verrichtingen bijgehouden. Daarmee kan een minimaal aantal toetsdocumenten met betrekking tot deze module worden aangegeven:

 • 4 x KPB en/of OSATS hartkatheterisatie/tijdelijke pacemaker
 • Lijst van verrichtingen
 • 1 x zelfreflectie op module
 • 1 x voortgangsgesprek/beoordeling met supervisor

Portfolio

Alle ingrepen worden vermeld in het eigen portfolio, inclusief de bij nabespreking naar voren gebrachte kritiek- of verbeterpunten. Opgetreden complicaties worden expliciet beschreven. De casus welke bij het ochtendrapport zelfstandig naar voren werden gebracht worden als zodanig gemerkt. Tevens wordt in het portfolio opgenomen hoeveel dagdelen werden besteed aan de stage waarbij aantekeningen worden gemaakt van de specifieke problemen die daarbij werden tegengekomen. De AIOS neemt in het portfolio met enige regelmaat een reflectie op ten aanzien van het eigen functioneren.

Aanbevolen literatuur

Basis principes van de fysica, de technische beperkingen, de stralenbelasting en complicaties van hartkatheterisatie.

Indicatie en interpretatie, van coronairangiografie, LV angiografie, aorta angiografie en hemodynamisch onderzoek (links-en rechtszijdige drukmeting) voor de diagnostiek van cardiovasculaire aandoeningen en opstellen van behandelingsplan, zoals vermeld in de Core Curriculum for the General Cardiologist 2006. 

Literatuur

 1. Introductie hartcatheterisatie syllabus (iProva LUMC)
 2. The ESC textbook
 3. ESC guidelines
 4. Baim and Grossmann: Grossmann’s Cardiac Katheterization, Angiography and Intervention 
 5. EAPCI textbook of interventional cardiology
 6. ACCF/AHA/HRS/SCAL clinical competence statement on physician knowledge to optimize patiënt safety and image quality in fluoroscopically guided invasive procedures
 7. Medische richtlijnen LUMC, NVVC, ESC, AHA-ACC