Opleiding Cardiologie Regio West

Stage elektrofysiologie en devices

Deze module duurt volgens het landelijk opleidingsplan cardiologie in totaal drie maanden en kan enkel plaats vinden in ziekenhuizen met een eigen device en/of ablatie programma. Afhankelijk van de wensen en toekomstplannen van de AIOS en de kliniek waarin de stage wordt gevolgd kan er meer nadruk worden gelegd op devices of de ablatie richting. De AIOS is aanwezig bij ablaties en/of device implantaties. Daarnaast is de AIOS betrokken bij de poliklinische zorg voor de pacemaker-/ ICD patient en leert de AIOS over de technische aspecten van de instelling van devices onder begeleiding van de pacemakertechnicus.

Stage LUMC
Duur: 3 maanden
Stagehouder: Dr. S.A.I.P. (Serge) Trines

Inhoud van de stage

Het LUMC is het centrum in Nederland voor de behandeling van patiënten met levensbedreigende ventriculaire tachycardieën. Zowel de katheterablatie behandeling (endocardiaal, epicardiaal en bij LVAD patiënten) als de chirurgische behandeling van deze ritmestoornissen vormen een speerpunt van het Hart Vaat Longcentrum. Daarnaast wordt het hele spectrum van routine en complexe ablaties van supraventriculaire tachycardieën bij volwassenen, volwassenen met een congenitale hartafwijking en kinderen aangeboden. Er is een uitgebreid ICD programma met endocardiale en subcutane ICD implantaties, ICD follow-up en device extracties. Daarnaast is er een actieve cardiogenetica polikliniek i.s.m. de afdeling klinische genetica.

Supervisoren van de stage zijn: Dr. L. van Erven (devices), prof. K. Zeppenfeld, dr. S.A.I.P. Trines (elektrofysiologie)

Vaste onderdelen:

Poli eenmalig meelopen:

• Genetica (Bootsma)

• Syncope (Bootsma)

• AF nieuwe patiënten (Trines)

• Algemeen ritme (Riva, Wijnmaalen of Zeppenfeld)

• Devices (van Erven)

• Wondpoli (Gerlinde)

• Tilt test onderzoeken (neurologie)

Meerdere keren meelopen:

• Ablaties (10 dagen)

• Device procedures (10 dagen)

• Device follow-up (10 dagen)

Leerdoelen

De AIOS dient zich minimaal de volgende competenties eigen te maken:

1. Ten aanzien van medisch handelen:

a) Voor de meest frequente brady- en tachyaritmieën, cardiogenetische aandoeningen die ritme- en/of geleidingsstoornissen geven en voor syncope geeft de cardioloog blijk van voldoende kennis en vaardigheid om:

 1. Een volledige - en nauwkeurige anamnese af te nemen, inclusief familieanamnese;
 2. Een lichamelijk onderzoek te verrichten;
 3. Gebruikelijke cardiologische onderzoeksmethoden te kunnen toepassen, (laten) uitvoeren en interpreteren, waaronder het rust- en inspanningselektrocardiogram, continue 24-uurs registratie van het hartritme, het echocardiogram, het cardiovasculair MRI onderzoek, het cardiovasculaire CT onderzoek, cardiologisch nucleair onderzoek, hartkatheterisatie, basis programmering van pacemaker/ICD en klinisch elektrofysiologisch onderzoek van het hart;
 4. Een differentiaal diagnose op te stellen;
 5. Een behandelplan op te stellen en uit te (laten) voeren, en;
 6. Een plan voor primaire/secundaire preventie op te stellen en uit te (laten) voeren.

Hierbij houdt de AIOS rekening met factoren als de leeftijd en het geslacht van de patiënt en diens co-morbiditeit, evenals met de risico’s, kosten en baten van diagnostische- en therapeutische strategieën. Het maken van verantwoorde keuzes (“choosing wisely”) maakt hier nadrukkelijk ook deel van uit.

2. Ten aanzien van communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap  en professioneel gedrag:

Deze competenties verschillen niet van de beschrijving in het algemene opleidingsplan en kunnen daar worden opgezocht.

Toetsinstrumenten

 1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog, m.b.v. KPB’s.
 2. Beoordeling van statusvoering en consultbrieven, aangevuld met specifieke bespreking hiervan, door de superviserend cardioloog en/of stagehouder, m.b.v. KPB's.
 3. Beoordeling van patiëntbesprekingen tijdens het ochtendrapport en tijdens specifiek daartoe gereserveerde onderwijsmomenten m.b.v. KPB’s.
 4. Beoordeling van referaten door leden van de opleidingsgroep.  

Portfolio

 • 2 Algemene KPB’s
 • 2 KPB’s tav brief/statusvoering
 • 1 CAT / referaatbeoordeling
 • Stagegesprekken: aanvang stage, halverwege stage en einde stage, inclusief zelfreflectie

Aanbevolen literatuur

 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
 • Medische richtlijnen (LUMC, NVVC, ESC, AHA-ACC)
 • Barold et al: Cardiac pacemakers step by step