Opleiding Cardiologie Regio West

Stage CCU

Deze module duurt volgens het landelijk opleidingsplan cardiologie in totaal zes maanden. 

Stage LUMC
Duur: 6 maanden (verdeeld over LUMC en geaffilieerde centra)
Stagehouder: Dr. S.L.M.A. (Saskia) Beeres

Inhoud van de stage

De stage omvat de werkzaamheden op de Hartbewaking, bestaande uit 10 bedden. De AIOS houdt zich bezig met de zorg en behandeling van de klinisch opgenomen patiënten op de hartbewaking. De AIOS leert om te gaan met hemodynamisch instabiele patiënten, de behandeling van ernstige hartritmestoornissen, het gebruik van inotropie en mechanische ondersteuning. De patiënten met een acuut hartinfarct die volgens het MISSION programma een primaire PCI hebben ondergaan, komen nadien retour op de hartbewaking en vallen onder de zorg van de AIOS. Daarnaast is de populatie LVAD-patiënten groeiende en worden zij met enige regelmaat opgenomen op de hartbewaking met complexe problematiek. Een belangrijk doel van deze stage is dat de AIOS leert prioriteiten te stellen. Daarnaast is een belangrijk doel het leren samenwerken met andere specialisten, verpleegkundigen, en andere bij de zorg betrokken professionals.

Supervisor van de CCU is dr. S.L.M.A. (Saskia) Beeres.

EPA

Opvang en initiële behandeling van een patiënt op de Eerste Hart Hulp (EHH) / Cardiac Care Unit (CCU).

Verwacht bekwaamheidsniveau CCU:
– Start stage: niveau 3
– Halverwege stage: niveau 4
– Einde stage: niveau 4
– Einde opleiding: niveau 4-5

Verwacht bekwaamheidsniveau EHH/SEH:
– Start stage: niveau 3
– Halverwege stage: niveau 4
– Einde stage: niveau 4
– Einde opleiding: niveau 4-5

OSATS:
– Advanced life support:
– Start stage: niveau 3
– Einde stage: niveau 5
– Cardioversie:
– Start stage: niveau 3
– Einde stage: niveau 5

Leerdoelen

De AIOS dient zich minimaal de volgende competenties eigen te maken: 

1. Ten aanzien van medisch handelen:

a) De AIOS kan een adequate anamnese afnemen en lichamelijk onderzoek uitvoeren bij de patiënt met een (potentieel) acute cardiale aandoening en is in staat de verkregen gegevens georganiseerd te presenteren en grotendeels te interpreteren, zowel schriftelijk als mondeling. Onder de acute cardiale aandoeningen worden begrepen (maar niet limitatief) de acute coronaire syndromen, het acute hartfalen, en nieuw opgetreden hartritmestoornissen.

b) De AIOS doorziet prioriteiten in de aandacht voor patiënten op de Hartbewaking.

c) De AIOS is in staat de meest voorkomende ECG presentaties van acute cardiale aandoeningen te beschrijven en te herkennen.

d) De AIOS is bekend met de diagnostiek, risicostratificatie en belangrijkste behandelopties bij het acute coronaire syndroom (inclusief reperfusie strategieën en ondersteunende therapieën met zuurstof, nitraten, anti-platelet en anti-trombotische middelen, Bblokkers, ACE remmers, statines etc.) en past deze adequaat toe.

e) De AIOS toont aan bekend te zijn met de indicaties, contraindicaties, toedieningsvorm en - dosering van farmacologische behandelingen van acute coronaire syndromen (inclusief fibrinolytica, aspirine, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, GPIIbIIIa receptor blokkers, heparine, LMWH, fondaparinux).

f) De AIOS is bekend met de mogelijke complicaties van acute cardiale aandoeningen, weet deze te herkennen en nader te evalueren, en kan deze in overleg met de supervisor behandelen.

g) De AIOS is bekend met de indicaties, contra-indicaties, risico’s en mogelijke voordelen van  hemodynamische monitoring van de acuut zieke cardiale patiënt.

h) De AIOS toont aan patiënten met acuut en/of ernstig hartfalen te kunnen beoordelen en een behandelplan op te kunnen stellen, inclusief de toepassing van vaatverwijders en inotrope middelen.

i) De AIOS kent de belangrijkste indicaties voor het inbrengen van een tijdelijke (uitwendige) pacemaker.

j) De AIOS is op de hoogte van de initiële behandeling van zowel supraventriculaire als sustained ventriculaire tachycardieën en kan deze, eventueel met hulp van de supervisor, uitvoeren.

k) De AIOS is aantoonbaar bedreven in Advanced Cardiac Life Support.

l) De AIOS is in staat om acute problemen met ICDs of Pacemakers te herkennen en op te lossen. Bij complexe problemen zal de AIOS tijdig de betrokken device specialisten raadplegen.

m) De AIOS verdiept zich in het functioneren van de LVAD en is in staat problemen te herkennen.

n) De AIOS verdiept zich in het functioneren van de IABP/ impella en is in staat problemen te herkennen.

2. Ten aanzien van communicatie:

a) De AIOS is in staat om aan patiënt en diens familie op begrijpelijke wijze de vermoedelijke diagnose uit te leggen en in grote lijnen aan te geven wat het aanvullende onderzoek inhoudt (inclusief de eventueel daaraan verbonden risico’s), welke de behandelopties zijn (met de daaraan verbonden risico’s) en wat de prognose van de aandoening is. Bovendien kan de AIOS tijdens de opname aan de patiënt en diens familie een begrijpelijk en betrouwbaar overzicht bieden van de klinische gebeurtenissen tot op dat moment.

b) De AIOS kan ten aanzien van de medische gegevens adequaat zowel schriftelijk als mondeling rapporteren aan andere health care professionals, met inbegrip van een gedegen verslaglegging in de medische status.

3. Ten aanzien van samenwerking:

a) De AIOS is in staat een goede relatie te onderhouden met andere personen die bij de patiënt betrokken zijn, de diverse taken onderling goed te communiceren, en (eventueel in overleg met de supervisor) adequate instructies te verschaffen aan ondersteunend personeel.

b) De AIOS is in staat om goed samen te werken met de cardiologen in de regio en bij overdracht van patiënten zorg te dragen voor een adequate mondelinge en schriftelijke overdracht.

4. Ten aanzien van kennis en wetenschap:

a) De AIOS geeft blijk van het kritisch beschouwen van de medische informatie rondom een casus.

5. Ten aanzien van maatschappelijk handelen:

a) De AIOS toont aan op de hoogte te zijn en nagedacht te hebben over ethische kwesties die de patiëntengroep met acute cardiale aandoeningen betreffen (bijvoorbeeld aangaande het reanimatiebeleid).

6. Ten aanzien van organisatie:

a) De AIOS overziet het patiëntenaanbod en -bestand op de Hartbewaking (en SEH) en kan in overleg met de supervisor de logistiek en efficiënte bezetting van de bedden organiseren. Verantwoordelijk voor het opname beleid van de CCU is het hoof Kliniek of diens vervanger.

7. Ten aanzien van professionaliteit:

a) De AIOS kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen.

b) De AIOS is op de hoogte van de regels voor infectiepreventie en gedraagt zich als zodanig. Tevens spreekt de AIOS anderen aan op afwijkend gedrag.

Toetsinstrumenten

 1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog, m.b.v. KPB’s
 2. Beoordeling van statusvoering en ontslagbrieven, aangevuld met specifieke bespreking hiervan.
 3. Beoordeling van patiëntbesprekingen tijdens de grote visite.
 4. Beoordeling van de overdrachten.
 5. Verslagen van verpleging en patiënten aangaande het functioneren van de AIOS.
 6. 360 graden reflectie collega's, verpleging, patiënten.

Portfolio

 • 2x Algemene KPB
 • 2x KPB briefbeoordeling/statusvoering
 • 1x KPB referaat/voordracht
 • 1x Tussengesprek met hoofd klininiek
 • 1x Eindgesprek met hoofd kliniek

Aanbevolen literatuur

 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
 • Medische richtlijnen (LUMC, NVVC, ESC, AHA-ACC)
 • Feigenbaum Echocardiography (of vergelijkbaar tekstboek)
 • Landelijk opleidingsplan cardiologie en specifiek besluit cardiologie