Opleiding Cardiologie Regio West

Stage cardiothoracale chirurgie en IC

Deze module duurt volgens het landelijk opleidingsplan cardiologie 3 maanden en kan enkel in de klinieken met een thoraxcentrum (en de bijbehorende cardio-thoracale chirurgie afdeling) worden gevolgd. De focus van de stage ligt op de perioperatieve zorg voor cardiochirurgische patiënten en het tijdig opsporen en adequaat kunnen behandelen van eventuele post-chirurgische complicaties. De longchirurgie valt buiten het aandachtsgebied van de AIOS.

Stage LUMC
Duur: 3 maanden
Stagehouder: J.M.J. (Mark) Boogers

Inhoud van de stage

De stage cardiothoracale chirurgie zal in zijn geheel worden aangeboden door het LUMC, alwaar een afdeling cardiothoracale chirurgie aanwezig is die een goede samenwerking kent met de cardiologie en de intensive care. De cardiothoracale chirurgie heeft als speerpunten: 1) de chirurgische behandeling van hartfalen en kleplijden, 2) de chirurgische behandeling van complexe hartritmestoornissen, 3) volwassenen met congenitale afwijkingen (GUCH), 4) chirurgische behandeling van ziekten aan thoracale aorta en de 5) longchirurgie. Bij de chirurgische behandeling van hartfalen valt onder andere te denken aan coronaire revascularisaties (CABG), klepreparatie/ vervanging, linkerkamerreconstructie (Dor procedure) of LVAD implantatie. Veelal wordt er concomitant ritmechirurgie toegepast (MAZE procedure en PVI).

In het kader van de GUCH populatie, is het noemenswaardig dat er een samenwerkingsverband bestaat met het Amsterdam UMC, het CAHAL, met daarin vastgelegd welke patiënten waar worden geopereerd. De longchirurgie valt buiten het directe aandachtsgebied van de AIOS.

Het doel van de stage is dat de AIOS uitgebreid kennis verkrijgt van de patiëntenzorg rondom de diverse soorten thorax chirurgische interventies, met specifieke aandacht voor indicatiestelling cardiothoracale chirurgie, de chirurgische interventie zelf met de perioperatieve (cardiale) monitoring en tot slot de post-chirurgische cardiale zorg (zowel op de afdeling als poliklinisch zorgpad). De direct post-chirurgische zorg wordt voorzien door de ICU en later de thoraxafdeling, alwaar de AOIS kennis en begrip krijgt van de diverse mogelijkheden voor behandeling van deze patiënten. Er is hierbij aandacht voor hartfalen behandeling (decompensatie, inotropie leer), ritme behandeling (cardioversie, ritme/rate, indicatie voor pacemaker/ICD), herkenning en behandeling tamponade (percutaan of chirurgische ontlasting). Op de chirurgische afdeling zijn naast de cardiothoracale chirurg ook werkzaam de chirurgische AIOS, ANIOS en de physician assistants die de dagelijkse klinische zorg van de pre- en postoperatieve patiënt begeleiden.

Tijdens de stage wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de dienstroosters. De AIOS zal tijdens de stage m.u.v. diensten ingezet kunnen worden om consulten op de ICU uit te voeren, met name zullen dit post-cardiochirurgische patiënten zijn. Om een goede aansluiting te verkrijgen met andere modules binnen het opleidingscurriculum zal deze stage in principe aansluiten bij de stage niet-invasieve imaging. Dit is met name zo ingericht omdat blijkt dat bij veel patiënten niet-invasieve beeldvorming een cruciale rol speelt.

Supervisor: Dr. J.M.J. (Mark) Boogers

Weekprogramma

Maandag

08.15

08.45

10.00

13.00
16.30

17.00

Ochtendoverdracht

ECMO/LVAD ronde

IC ronde

Grote visite
Hartteambespreking

Avondoverdracht

C4-S,
Steenhuiszaal

ICU

ICU

C9-P, artsenkamer
C4-S, van Voorthuizenzaal

C9-P, artsenkamer

Dinsdag

08.15

08.30

08.45
10.00

17.00

Ochtendoverdracht

Wetenschappelijk rapport

ECMO/LVAD ronde
IC ronde

Avondoverdracht

C4-S, Steenhuiszaal

C4-S, Steenhuiszaal

ICU
ICU

C9-P, artsenkamer

Woensdag

08.15

08.30


08.45

09.00

+/- 11.30

17.00

Ochtendoverdracht

Assistenten onderwijs
1e woensdag vd maand journal club

ECMO/LVAD ronde

Grote visite thoraxchirurgie

IC ronde

Avondoverdracht

C4-S, Steenhuiszaal

C4-S, Steenhuiszaal


ICU

C9-Q, afdeling
thoraxchirurgie

ICU

C9-P, artsenkamer

Donderdag

08.15

08.30

08.45
10.00

12.30

17.00

Ochtendoverdracht

Assistentenonderwijs

ECMO/LVAD ronde
IC ronde

Polibespreking

Avondoverdracht

C4-S, Steenhuiszaal

C4-S, Steenhuiszaal

ICU
ICU

C9-P, artsenkamer

C9-P, artsenkamer

Vrijdag

08.15

08.45
10.00

17.00

Ochtendoverdracht

ECMO/LVAD ronde
IC ronde

Avond- en weekendoverdracht

C4-S, van Voorthuizenzaal

ICU
ICU

C9-P, artsenkamer

Leerdoelen

De AIOS dient zich minimaal de volgende competenties eigen te maken: 

1. Ten aanzien van medisch handelen:

a) De AIOS is bekend met de uitkomsten van de uitgevoerde chirurgische ingrepen

b) De AIOS is bekend met de risico’s en eventuele complicaties van de chirurgische ingrepen

c) De AIOS kan een adequate anamnese en lichamelijk onderzoek uitvoeren bij de patiënt met een (potentiele) complicatie van de chirurgische ingreep

d) De AIOS is in staat tegen de achtergrond van de pre- en peroperatieve gegevens een differentiaal diagnose op te stellen van de meest waarschijnlijke oorzaak of oorzaken

d) De AIOS is in staat op grond van de differentiaal diagnose een diagnose/ behandelplan op te stellen en prioriteiten aan te geven

f) De AIOS draagt bij aan de klinische zorg van de geopereerde patiënt met cardiovasculaire aandoening

g) De AIOS toont aan patiënten met acuut en/of chronisch hartfalen te kunnen beoordelen en een behandelplan te kunnen opstellen

h) De AIOS is in staat postoperatief ontstane hartritmestoornissen zowel supraventriculair als ventriculair te kunnen interpreteren en een behandelplan op te stellen

2. Ten aanzien van communicatie:

a) De AIOS kan ten aanzien van de medische gegevens adequaat zowel schriftelijk als mondeling rapporteren aan andere health care professionals, met inbegrip van een gedegen verslaglegging in de medische status.

b) De AIOS draagt bij aan de uitvoering van het behandelplan en is in staat de indicatie en te verwachten resultaten van de behandeling aan de collegae te communiceren

c) De AIOS is op de hoogte van de op de afdeling vigerende protocollen voor medisch en paramedisch personeel.

3. Ten aanzien van communicatie:

a) De AIOS is in staat in multidisciplinair verband samen te werken en een bijdrage te leveren aan de implementatie van de richtlijnen met betrekking tot de behandeling van de geopereerde patiënt.

4. Ten aanzien van kennis en wetenschap:

a) De AIOS geeft blijk van het kritisch beschouwen van de medische informatie rondom een casus.

b) De AIOS kan aangeven welke discussiepunten er momenteel in de literatuur spelen rondom niet-acute cardiale ziektebeelden, inclusief discussies met betrekking tot invasief ingrijpen bij coronarialijden, hartklepchirurgie, en ritmestoornissen (ablatie, ICD-implantatie, chirurgie)

5. Ten aanzien van maatschappelijk handelen:

a) De AIOS is bekend met de epidemiologie van cardiovasculaire aandoeningen.

b) De AIOS is bekend met de richtlijnen ten aanzien van de meest voorkomende cardiale aandoeningen en de resultaten van behandeling.

c) De AIOS is op de hoogte van de ethische kwesties die patiënten groepen met cardiovasculaire aandoeningen betreffen( ICD bij ouderen, reanimatie beleid, behandeling van klepafwijkingen bij ouderen, behandelen van hartfalen).

6. Ten aanzien van organisatie:

a) De AIOS overziet het patiëntenaanbod en -bestand op de afdeling cardiothoracale chirugie en kan meewerken aan een efficient behandel en ontslag beleid.

7. Ten aanzien van professionaliteit:

a) De AIOS vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag.

b) De AIOS kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen.

c) De AIOS is op de hoogte van de binnen het LUMC bestaande regels voor wat betreftprofessioneel gedrag.

d) De AIOS is op de hoogte van de regels voor infectie preventie en gedraagt zich als zodanig.

Toetsinstrumenten

 1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog, m.b.v. KPB’s.
 2. Beoordeling van statusvoering en consulten, ontslagbrieven, aangevuld met specifieke bespreking hiervan door de superviserend cardioloog en de opleider, ook in de vorm van KPB's.
 3. Beoordeling door de opleider van van patiëntbesprekingen tijdens het ochtendrrapport en tijdens specifiek daartoe gereserveerde onderwijsmomenten.

Portfolio

 • 2x Algemene KPB
 • 1x KPB briefbeoordeling/statusvoering
 • 1x Zelfreflectie op module
 • 1x Introductie-, voortgangs-, en eindgesprek / beoordeling met stagebeleider

Aanbevolen literatuur

 • LUMC assistentenklapper cardiologie
 • Textbook thoraxchirurgie: "Key Questions in Cardiac Surgery" van Narain Moorjani
 • Textbook "Cardiac Surgery in the Adult" van L.H. Cohn en D.H. Adams
 • ECMO manual LUMC (basis voor de LUMC ECMO course)
 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
 • 2018 ESC/EACTS Guideline on Myocardial Revascularization
 • Landelijk opleidingsplan cardiologie en specifiek besluit cardiologie