Opleiding Cardiologie Regio West

Verdiepingsstage algemene cardiologie

Stage GHZ
Duur: 3- 12 maanden
Stagehouder: Dr. R. Alizadeh Dehnavi en Dr. J.O. van Dobbenburgh

Inhoud van de stage

Tijdens deze verdiepingsstage houdt de 6e jaars AIOS zich zelfstandig bezig met alle aspecten van de algemene cardiologie met laagdrempelige supervisie en back-up indien nodig. De AIOS wordt (parallel aan een van de cardiologen) ingedeeld volgens het rooster van de cardiologen. De AIOS kan gefaseerd alle taken overnemen en zelfstandig gaan uitvoeren met superviserende cardioloog (vrij gepland) als back-up. De werkzaamheden betreffen supervisie van de verpleegafdeling, CCU, SCU, EHH en consulten. Verder wordt de AIOS ingedeeld voor poliklinische zorg, eigen katheterisatiekamer programma, en niet invasieve beeldvormingsprogramma.

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:
Start stage: niveau 4
Halverwege stage: niveau 4-5
Einde stage: niveau 5
Einde opleiding: niveau 5

Leerdoelen

 Zelfstandige uitvoering van alle aspecten van de algemene cardiologie met laagdrempelige supervisie en back-up indien nodig (zie ook inhoud van de stage)

1. Ten aanzien van kennis

Beschikt de AIOS over kennis

a) om op grond van een synthese van alle bevindingen een werkdiagnose, differentiële diagnose en een probleemlijst op te stellen.

b) van gebruikelijke diagnostische testen (zoals routine bloed- urine uitslagen, ECG, radiologie, echocardiografie, ergometrie) om hierop klinische besluiten te baseren.

c) om belangrijke veranderingen in lichamelijk onderzoek tijdens het beloop van een opname op te sporen.

d) voor doelmatig diagnosticeren en behandelen van cardiovasculaire ziekteproblematiek bij patiënten met multi-morbiditeit, met inachtneming van de (inter)nationale en/of (loco)regionale richtlijnen.

e) van een breed spectrum van acute, instabiele en levensbedreigende cardiale ziektebeelden en herkent situaties die spoed vereisen.

f) van niet-cardiale co-morbiditeit die van invloed kan zijn op het te voeren beleid en vraagt zo nodig een ander specialisme in consult.

g) om de atypische presentatie van cardiovasculaire ziekten te herkennen (bijvoorbeeld in het kader van leeftijd en geslacht).

h) om situaties die spoed vereisen te herkennen en kan systematische opvang organiseren van een acute (instabiele) cardiale patiënt.

i) van primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire ziekten.

j) van interacties en bijwerkingen van voorgeschreven medicatie.

k) van de anatomie, fysiologie, mogelijke interventie- en beeldvormingstechnieken en uitvoering van de ingrepen.

l) van indicaties voor coronaire angiografie, rechtskatheterisatie, pacemaker implantatie en CRT therapie.

m) ten aanzien van uitvoering, risico’s en mogelijke complicaties van de (invasieve) diagnostische ingrepen.

n) voor interpretatie van de bevindingen van (invasieve) diagnostiek en is in staat om dit te plaatsen in het ziektebeeld en te vertalen in mogelijke therapeutische opties.

o) van de pacemakertechnologie.

p) van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het werken met röntgenapparatuur.

q) van indicaties van verschillende niet invasieve beeldvormingsmodaliteiten.

r) ten aanzien van de stralingsrisico's van het nucleair onderzoek/ CT en handelt volgens het ALARA principe.

Ten aanzien van vaardigheden:

a) De AIOS is in staat om (complexe) cardiovasculaire ziekteproblematiek te evalueren en te behandelen, met inachtneming van de (inter)nationale en/of (loco)regionale richtlijnen.

b) De AIOS geeft heldere, structurele informatie aan patiënt en betrekt patiënt in besluitvorming.

c) De AIOS houdt rekening met karakteristieken en wensen van patiënt voortvloeiende uit leeftijd, geslacht, etniciteit en culturele achtergrond.

d) De AIOS verzamelt gegevens van andere hulpverleners en familie waar nodig en maakt efficiënt en doelmatig gebruik van diverse informatiestromen, procedures en protocollen.

e) De AIOS is in staat een bondige, complete en logische ontslagbrief te schrijven met begrijpelijke informatie naar de eerste lijn.

f) De AIOS in staat bondig een patiënt te presenteren tijdens (multidisciplinaire) besprekingen en overdrachten.

g) De AIOS is in staat om A(N)IOS adequaat te superviseren / begeleiden.

h) De AIOS kent de (contra)indicaties van, en is (technisch) vaardig in de volgende verrichtingen: plaatsen arterielijn / centrale lijn / tijdelijke pacemakerdraad (facultatief) / extern pacen (facultatief), pacemaker drempelen, elektrocardioversie /defibrillatie, reanimatie, vasopressie/inotropica, mechanische hemodynamische ondersteuning, non-invasieve beademing, nierfunctievervangende therapie.

i) De AIOS kent de (contra)indicaties van, en is (technisch) vaardig in de volgende verrichtingen: coronaire angiografie (facultatief), rechtskatheterisatie(facultatief), pacemakerimplantatie (facultatief), plaatsen arterielijn / centrale lijn / tijdelijke pacemakerdraad / extern pacen, pacemaker drempelen, elektrocardioversie /defibrillatie.

j) De AIOS is in staat om pacemakers in te stellen (facultatief).

k) De AIOS kent de (contra)indicaties en toepassing, sterke en zwakke aspecten en de meerwaarde bij de diagnostiek en evaluatie van cardiovasculaire aandoeningen zoals vermeld in de “ESC Core Curriculum for the General Cardiologist” voor de volgend niet invasieve beeldvormingsmodaliteiten: TTE, TEE, CCT, CMR, Nucleaire cardiologie, en is in staat om hiervoor zinnig te verwijzen.

l) De AIOS is in staat om TTE en (eventueel) TEE onderzoeken uit te voeren en een volledige en duidelijke verslaglegging te verzorgen.

m) De AIOS kent de mogelijke risico’s van ingrepen en weet die te minimaliseren.

n) De AIOS kent de mogelijke complicaties van de ingrepen en weet die op te vangen c.q. te behandelen.

o) De AIOS zorgt voor effectieve, veilige en (zo mogelijk) sluitende communicatie en overdracht naar consultvrager teneinde zorg continuïteit te borgen.

p) De AIOS is in staat zijn eigen taken te formuleren en af te bakenen en hiernaar te handelen.

q) De AIOS zet zich in t.b.v. primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten.

r) De AIOS beheerst time management door patiëntcontacten binnen voorgeschreven tijd af te ronden, handelt patiëntzorgtaken en administratie tijdig en nauwkeurig af.

s) De AIOS is in staat om discussie en beleidsadvies voortkomend uit bespreking/MDO te interpreteren en te vertalen in het werkplan.

Ten aanzien van houding/gedrag:

a) De AIOS werkt effectief, doelmatig en nauwkeurig in een leidinggevende rol binnen het medisch team van verpleegkundigen, paramedici en andere specialisten.

b) De AIOS neemt adviezen van verpleging, supervisor resp. consulent(en) op in het eigen diagnostisch en therapeutisch handelen.

c) De AIOS communiceert adequaat met patiënt (en familie) inclusief (eventuele) behandelbeperking, ethische en juridische dilemma’s volgens WGBO.

d) De AIOS handelt patiëntenzorgtaken en administratie tijdig af conform lokaal vigerende afspraken.

e) De AIOS kent de grenzen van de eigen competenties en roept hulp in waar nodig.

f) De AIOS registreert incidenten en complicaties en vraagt terugkoppeling.

g) De AIOS toont begrip van de rollen en verantwoordelijkheden van teamleden en maakt hiervan effectief gebruik.

h) De AIOS kan reflecteren met een professional en herkent affect en emoties in intercollegiaal overleg.

i) De AIOS maakt overwegingen t.a.v. diagnostiek en therapie in het kader van kosten en effectiviteit.

j) De AIOS kan omgaan met eigen fouten en fouten van anderen.

Toetsinstrumenten en portfolio (VREST)

1. Introductie-, tussen- en eindgesprek.

2. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog, o.a. met behulp van KPB’s en OSAT’s.

  • KPB directe observatie beoordeling dienst gerelateerd werken op verpleegafdeling / patiëntenoverdracht / medische statusvoering.

3. Beoordeling/KPB van verslaglegging van ingrepen en communicatie met betrokken zorgverleners.

4. Beoordeling/KPB kwalitatief en kwantitatief aspect van het beeldvormend onderzoek door supervisor.

5. Beoordeling/KPB van patiëntbesprekingen en presentaties.

6. Lijst (aantallen) van verrichtingen).

7. 360 graden feedback (patiënt, verpleging, poli en administratief personeel).

Aanbevolen literatuur

  • ESC Textbook of cardiovascular Medicine & Textbook of cardiovascular imaging (Zamorano)
  • ESC Core Curriculum for the General Cardiologist
  • Medische richtlijnen NVVC, ESC, GHZ
  • Feigenbaum’s Echocardiography
  • Textbook of Clinical Echocardiography (Otto)
  • Cardiac CT Imaging (Budoff)
  • Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention
  • Cardiac Pacemakers and Resynchronization Step by Step