Opleiding Cardiologie Regio West

Stage consulten

Stage GHZ
Duur: 3 maanden
Stagehouder: Dr. J.P.P. Smits 

Inhoud van de stage

Het doel van dit onderdeel is het uitvoeren van een intercollegiaal consult bestaande uit evaluatie, diagnostiek en behandeling van een opgenomen patiënt op een niet-cardiologie afdeling. De AIOS leert om een effectief intercollegiaal consult te leveren. Naar aanleiding van een intercollegiaal consult aangevraagd door een collega of een andere zorgverlener, doet de AIOS een goed onderbouwde klinische evaluatie en een adequate aanbeveling, zowel mondeling als schriftelijk. Het betreft onder andere consulten op de ICU, verpleegafdelingen van andere specialismen, dialyse afdeling, en perioperatieve consulten. De reguliere consulten kunnen dagelijks overlegd worden met de consulten supervisor op de polikliniek cardiologie die hiervoor is vrij gepland. De spoedconsulten worden direct overlegd en zo nodig direct meebeoordeeld door één van de twee klinische cardiologen.

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:
Start stage: 2-3 (afhankelijk van opleidingsfase)
Halverwege stage: niveau 2-3 (afhankelijk van opleidingsfase)
Einde stage: niveau 3-4
Einde opleiding: Niveau 5

Leerdoelen

Adequaat uitvoeren van een intercollegiaal consult bestaande uit evaluatie, diagnostiek en behandeling van patiënten van een niet-cardiologie specialisme.

1. Ten aanzien van kennis:

Beschikt de AIOS over voldoende (basis) kennis:

 • voor doelmatig diagnosticeren en behandelen van cardiovasculaire ziekteproblematiek bij patiënten met multimorbiditeit.
 • over kennis van de primaire ziektetoestand waarin de patiënt verkeert c.q. waarvoor de patiënt is opgenomen, en past het beoogde cardiale diagnostisch en/of therapeutisch actieplan hierop aan.

2. Ten aanzien van vaardigheden:

 • is de AIOS in staat om op doelmatige wijze benodigde informatie te verkrijgen t.b.v. een efficiënte consultvoering.
 • is de AIOS in staat om de eigen standpunten met argumenten te verduidelijken, en tegenover patiënt, supervisor en consultvrager te verantwoorden.
 • zorgt de AIOS voor effectieve, veilige en (zo mogelijk) sluitende communicatie en overdracht naar consultvrager teneinde zorg continuïteit te borgen.
 • Is in staat zijn eigen taken te formuleren en af te bakenen en hiernaar te handelen.

3. Ten aanzien van houding en gedrag:

 • onderhandelt de AIOS op respectvolle wijze over medisch beleid, procedures en afspraken. Kan bij verschil van inzicht met samenwerkende specialismen effectief ‘onderhandelen’ over optimaal beleid en onderlinge taakverdeling.
 • toont de AIOS begrip van de rollen en verantwoordelijkheden van teamleden en maakt hiervan effectief gebruik.
 • kan de AIOS reflecteren met een professional en herkent affect en emoties in intercollegiaal overleg.

Toetsinstrumenten en portfolio (VREST)

Toetsing:

 1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog, o.a. m.b.v. KPB’s en OSAT’s.
 2. Beoordeling van statusvoering en ontslagbrieven, aangevuld met specifieke bespreking hiervan, door de superviserend cardioloog en door de opleider.
 3. Beoordeling van communicatie met patiënt en andere betrokken specialismen door supervisor en opleider.
 4. Beoordeling door de opleider / supervisor bij patiëntbesprekingen en presentaties.
 5. Lijst van verrichtingen.
 6. Beoordeling van de (weekend) overdrachten.

Instrumenten:

 1. Introductie – tussengesprek – eindgesprek.
 2. Directe observaties en/of video-observaties met KPB:
  - Consult nieuwe patiënt
  - Consult chronische patiënt
 3. KPB (dagelijkse) consultbespreking en statusvoering.
 4. KPB Patiëntenbespreking (MDO).
 5. 360 feedback (MSF) van verpleging en consultvragers.
 6. Met een bekwaamverklaring van deze EPA mag de AIOS zelfstandig cardiale consultvoering verrichten met supervisie op afstand.

Aanbevolen literatuur

Overig:

 • Zelfstudie
 • Overdrachtsmomenten en besprekingen.
 • Beoordeling patiënt samen met supervisor (inclusief fysisch diagnostisch onderzoek aan bed).
 • Verrichtingen (samen met supervisor en laboranten).
 • Statusvoering en (schriftelijke) communicatie met andere betrokkenen inclusief ontslagbrief naar de huisarts.
 • Communicatie met patiënt en familie.
 • Onderwijsmomenten volgens onderwijsrooster en patiëntenbesprekingen: poliklinische en klinische patiëntenbesprekingen, complicatiebespreking, hartteam bespreking, CAT, refereerbijeenkomsten.