Opleiding Cardiologie Regio West

Stage consulten

Duur: 1 maand
Stagecoördinator: P. Van Pol
Plaatsvervangend stagecoördinator: A. Lorsheyd

Inhoud van de stage

Tijdens de opleiding wordt de AIOS geacht zich te bekwamen in het verrichten van klinische consulten op verzoek van een ander specialisme en waarbij om een specifiek cardiologisch advies wordt verzocht. Het betreffen vaak patiënten waarbij een multidisciplinaire behandeling noodzakelijk is. Een consult kan bijdragen in de besluitvorming rondom een niet cardiologische (operatieve) behandeling. De cardiologisch consulent geeft een diagnostisch en/of behandeladvies, komt in medebehandeling in geval van een gecombineerd probleem, of neemt de patiënt over.

Deze stage vormt geen vast basis onderdeel van het B-jaar, maar kan additioneel worden toegevoegd aan het individueel opleidingsplan in het Alrijne ziekenhuis. Daarnaast kan deze stage ook worden gelopen in plaats van een deel van de vier basis stages in het B-jaar wanneer de AIOS voor verkorting van de opleiding in aanmerking komt.

Stage opbouw

 • Gedurende de stage consulten zal de AIOS in de ochtend de klinische intercollegiale consulten verrichten onder supervisie van de CC2 cardioloog. In de middag zal de supervisie worden overgenomen door de CCU cardioloog;
 • De AIOS zal in de middaguren worden ingepland voor poliklinische spoedconsulten of poliklinische pre-operatieve consulten (altijd lokatie Leiderdorp);
 • Poliklinische consulten worden gesuperviseerd en nabesproken met de cardioloog die op dat moment ook als supervisor staat ingeroosterd voor de AIOS poli. Indien deze niet staat ingeroosterd, zal de AIOS een van de poliklinische cardiologen raadplegen voor consult supervisie. Dit wordt vooraf medegedeeld aan de betreffende cardioloog;
 • Poliklinisch consult wordt afgerond met een duidelijke verslaglegging, conclusie (antwoord op de consultvraag) en advies aan de hoofdbehandelaar;
 • De AIOS zal in de tweede helft van de middag de klinische consulten van de dag ervoor of die ochtend afhandelen/vervolgen indien nieuwe onderzoeksresultaten bekend zijn.

EPA

De stage consulten zal worden afgesloten met een beoordelingsgesprek.

Te verwachten bekwaamheidsniveau:

Aan het einde van de stage (na 1 maand): EPA 3

Leerdoelen

 • Leren de rol van consulent op zich te nemen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden;
 • Leren de consultvraag te plaatsen binnen het totale ziektebeeld van patiënt;
 • Een efficiënte werkwijze ontwikkelen die aansluit op de vraagstelling van de hoofdbehandelaar;
 • Leren om na eventuele specificatie van de consult vraag, een hierop gericht en adequaat lichamelijk onderzoek en eventueel verdere diagnostiek te verrichten;
 • Leren om hoogrisico patiënten te identificeren waarbij diagnostiek en/of behandeling met voorrang in poliklinische of klinische setting wenselijk is;
 • Zich verdiepen in de voorkomende multi-morbide ziektebeelden en de cardiovasculaire component hierin leren herkennen; hierbij ligt de nadruk op cardio-oncologische, cardio-geriatrische en cardiopulmonale ziektebeelden;
 • Leren om patiënt en eventuele familie/begeleiders hierover te informeren en uit te leggen wat de achtergrond, de belasting en de risico’s van specifiek onderzoek is, alsmede de waarde en consequenties van de uitkomst voor het verdere beloop en advies aan de hoofdbehandelaar;
 • Leren om in begrijpelijke bewoordingen de diagnostische bevindingen met patiënt te bespreken;
 • In staat zijn om een op de consultvraag gericht advies te geven aan de hoofdbehandelaar omtrent verder beleid en dit op adequate wijze kunnen verwoorden in het consult verslag;
 • Leren in te schatten of een patiënt vanuit een andere discipline in aanmerking komt voor overname/opname op de afdeling cardiologie;
 • Een MDO op adequate wijze inzetten, het MDO initieren en hierin desgewenst de voorzitters rol nemen.

Toetsinstrumenten

 1. Inhoudelijke overwegingen bij bespreking van consult bevindingen en voorgesteld beleid
 2. KPB’s
 3. Deelname, voorbereiding en inbreng in MDO’s
 4. Inhoud en structuur verslaglegging, conclusie en beleid/advies ICC in EPD
 5. Voortgangsgesprek
 6. 360 graden feedback