Opleiding Cardiologie Regio West

Stage CCU/EHH

Stage CCU/EHH (basis)
Duur: 3 maanden
Stagecoördinator: J. Thijssen
Plaatsvervangend stagecoördinator: T. Römer

Inhoud van de stage

Tijdens deze basis stage staat de AIOS gedurende 3 maanden ingepland op de Cardiac Care Unit en Eerste Hart Hulp. De AIOS bekwaamt zich hier in de triage (EHH), acute opvang, diagnostiek en behandeling van de acuut bedreigde of instabiele cardiale patiënt. De AIOS zal een aantal weken exclusief op de CCU worden ingedeeld, en een aantal weken exclusief op de EHH. Afhankelijk van ervaring en aanvang EPA niveau, alsmede progressie tijdens de stage, krijgt de AIOS meer zelfstandigheid. In principe werkt de AIOS in het B-jaar onder on-site supervisie. Bij het behalen van EPA niveau 3 of 4 deels zelfstandig met supervisie op afstand. Dit aspect kan tijdens weekend dagdiensten expliciet getraind en beoordeeld worden.

Stage opbouw

De AIOS is primair verantwoordelijk voor de CCU patiënten en loopt visite met de superviserend cardioloog. Afhankelijk van ervaring en EPA niveau krijgt de AIOS meer zelfstandigheid en kan hij/zij alleen visite lopen en de casuïstiek op gezette tijden gedurende de dag nabespreken. AIOS met EPA 3 wordt geacht zelf om supervisie te vragen indien dit nodig is.

Tijdens weekend dagdiensten krijgt de AIOS, mits EPA niveau 3(-4) van toepassing, verantwoordelijkheid over de CCU en EHH waarbij supervisie op afstand (supervisor ‘in huis’) aanwezig is.

EPA

Verwacht bewkaamheidsniveau (B-jaar stage 3e opleidingsjaar):

 • CCU: 3-4
 • EHH: 3

Leerdoelen

CCU

Het hoofddoel van deze stage is dat de AIOS alle voorkomende aspecten van de (sub)acute cardiologie leert. Bij opgenomen CCU patiënten dient zo snel mogelijk inzicht te worden verkregen in de mate van cardiovasculaire bedreiging en de prognose voor de patiënt. In principe komen vrijwel alle thema’s uit het landelijk opleidingsplan aan bod en wordt nagenoeg het gehele palet aan cardiologische patiënten gezien. Patiënten op de CCU verkeren vaak in een onstabiele toestand die per acuut kan veranderen. Tijdens de CCU stage zal de AIOS zich bekwamen in: 

 • Doelgerichte snelle diagnostiek;
 • Snelle interpretatie van klinische bevindingen waaronder fysisch diagnostisch onderzoek en ECG;
 • Daadkrachtig handelen in acute situaties;
 • Opstellen van een Evidence based behandelplan;
 • Voortdurende scheiding van hoofd- en bijzaken ten aanzien van beleid;
 • Duidelijke besluitvorming en documentatie van behandelplan;
 • Bespreekbaar maken van behandelbeperking in vroege fase bij kritisch zieke patiënt en familie;

In dit kader zal de AIOS kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen met betrekking tot:

 • Opvang, lichamelijk onderzoek en acute behandeling van CCU-patiënten met (STEMI, NSTEMI, ritmestoornissen, acuut hartfalen, klep of aortaboog pathologie), al dan niet in een hemodynamisch kritieke toestand verkerend;
 • De indicatie, meerwaarde en interpretatie van basaal cardiologisch fysisch diagnostisch onderzoek, elektrocardiografie en laboratoriumonderzoek;
 • De indicatie, waarde en interpretatie van aanvullend non-invasief en invasief onderzoek zoals (contrast) echocardiografie, slokdarm echocardiografie, ergometrie, CT (coronair) angiografie, coronair angiografie (hartkatheterisatie) en pulmonaal drukmeting;
 • Toepassing en risicostratificatie van diverse invasieve en non-invasieve behandel opties en interventies;
 • Farmacotherapie en –dynamiek van met name intraveneuze medicatie (sub-)acute cardiovasculaire problematiek;
 • Interpretatie van fluctuaties in vitale functies, ventilatie, hemodynamica, bloedgas analyse, zuur-base evenwicht en van de vocht- en mineralen huishouding;
 • Efficiënte communicatie en samenwerking met CCU-verpleegkundigen, nurse practitioners en functiepersoneel;
 • Het behandelen van acute en chronische vormen van hartfalen met behulp van intraveneuze medicatie;
 • Tijdig vragen van supervisie en geven van terugkoppeling;
 • Adequate overdracht van patiënten;
 • Snelle en correcte interpretatie van het elektrocardiogram in verschillende fases van het ziekte beloop;
 • Aanleggen intra-arteriële drukmeting (‘arterie-lijn’);
 • Gebruik en indicatie van PICC lijn voor centrale parenterale medicatietoediening;
 • Interpretatie van invasieve drukmeting;
 • Sinus carotis massage voor diagnostiek naar en behandeling van ritmestoornissen;
 • Indicatie voor het inbrengen van een tijdelijk pacemaker systeem (ventriculair);
 • Echocardiografische beoordeling van de cardiovasculaire vullingstoestand;
 • Echocardiografische beoordeling aan- of afwezigheid pericardvocht;
 • Toediening van sedativa ten behoeve van elektrische conversie van AF/AFlutter bij ASA I-II;
 • Technisch correct uitvoeren van elektrische conversie, interpretatie van het resultaat, nabewaking van patiënt en eventueel instellen van vervolgbehandeling;
 • Indicatie voor het verrichten van een ontlastende of diagnostische pericard punctie.

EHH

De afdeling cardiologie van het Alrijne ziekenhuis beschikt over een volledig geoutilleerde Eerste Hart Hulp van 6 bedden welke 24 uur per dag 7 dagen per week geopend is voor intake/opname van patiënten met verdenking (sub-)acute cardiale pathologie of recidief bekende cardiale pathologie. Presentatie vindt plaats via:

 • Hart-c triagering;
 • Acute verwijzing door eigen huisarts (telefonisch aangekondigd via CCU cardioloog / AIOS);
 • Huisarts post (HAP);
 • Zelfverwijzing van bekende cardiale patiënt bij herkenbare klachten;
 • Intercollegiaal consult vanaf poli;
 • Sterk afwijkend ECG via ‘externe ECG-dienst’;
 • Verdenking cardiale problematiek van patiënt op SEH ingestuurd voor Internist of Chirurg;
 • 112 melding met verdenking cardiale problematiek;

Doelstelling EHH deelstage

Wanneer de AIOS staat ingedeeld op de EHH ziet hij/zij alleen acuut verwezen cardiologische patiënten.

Het EHH stage onderdeel kent de volgende doelstellingen (naast de bovenbeschreven CCU stage doelstelling):

 • Triagering: Het snel en systematisch inschatten van de ernst van een hemodynamische gecompromitteerde patiënt;
 • Intercollegiaal overleg met huisarts verwijzers, collegae medisch specialisten (i.o.) of tertiaire verwijscentra;
 • Beoordeling van de acuut gepresenteerde cardiale patiënt d.m.v. (hetero)anamnese, lichamelijk onderzoek, ECG, laboratorium en radiologisch onderzoek;
 • Zinvol toepassen van ergometrie, echocardiografie of CT calciumscore in de EHH setting ten behoeve van prognose en verder klinisch of poliklinisch beleid;
 • Het opstellen van een adequaat poliklinisch vervolg plan met bijbehorende CVRM;
 • Differentiatie van acute interne, pulmonale en cardiovasculaire problematiek;
 • Gestructureerde werkwijze aanleren bij gelijktijdige presentatie van (semi-) spoedpatiënten.

Toetsinstrumenten

 1. KPB (visite, dossier/brief, MDO)
 2. OSAT
 3. Bed-side observatie door supervisor van vaardigheden en communicatie
 4. Bepalen van EHH beleid bij de individuele patiënt
 5. Functioneren tijdens diensten